Tín dụng ưu đãi - Công cụ hữu ích giúp người dân nghèo (VOV1 - 26.5.2022)