Tín dụng cho vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất - Phao cứu sinh cho người lao động và doanh nghiệp (VOV1 - 25.8.2021)