Tín dụng cho người nghèo (VNews - Số 15 - 17h50 - 08/9/18)