Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo (VTV5 Tây Nguyên - 18h20 - 11/5/2021)