Tín dụng chính sách tăng cường cấp vốn tạo việc làm cho người dân (DaNangTV - 9/6/2021)