Tín dụng chính sách hỗ trợ người dân Tây Ninh khó khăn do dịch (VTV9 - 21.5.2022)