Tín dụng chính sách góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (VOV1 - 23/12/19)