Tín dụng chính sách góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (THVL1 - 8/6/2021)