Tín dụng chính sách giúp Thương bệnh binh ở Thừa Thiên - Huế làm giàu (TRT - 20h - 26/7/18)