Tín dụng chính sách gắn kết an sinh cùng giảm nghèo có điều kiện (VOV1 - 4.3.2024)