Tín dụng chính sách - Đòn bẩy giảm nghèo tại vùng biên Lạng Sơn (VOV1 - 21.2.2022)