Tín dụng chính sách để không ai bị bỏ lại phía sau (VOV1 - 19/2/2021)