Tiếp vốn ưu đãi cho vùng đồng bào DTTS (VTV5 - 25.9.2023)