Tiếp vốn giúp người nghèo có sinh kế sau dịch bệnh (VOV1 - 2.10.2021)