Tiếp vốn cho người mù Phú Yên làm kinh tế (PTP - 15.11.2022)