Tiếp thêm hy vọng cho những HSSV nghèo (VOV1 - 30/01/20)