Bình Định hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn theo Nghị quyết 68 (VNews - 28/7/2021)