Thương binh nghèo ở Phú Yên vay vốn ưu đãi SXKD (PTP - 20h - 26/7/18)