Thanh niên Lai Châu khởi nghiệp từ nguồn vốn chính sách (VOV1 - 28.3.2022)