Thanh Hóa hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (VOV1 - 21.11.2022)