Tây Ninh triển khai cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ (TTV11 - 11h30 - 10.5.2022)