Tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (VTV1 - 18h00 - 7.1.2023)