Tập trung nguồn lực giảm nghèo tại Khánh Hoà (VTV1 - 16h00 - 25.9.2022)