Tập trung nguồn lực cho giảm nghèo (VTV1 - 5h30 - 2.7.2024)