Tạo sinh kế cho người dân Gia Lai từ nguồn vốn vay chính sách (THGL - 24.10.2021)