Tạo điều kiện để người nghèo Bình Thuận tiếp cận nguồn vốn vay (BTV - 21/9/2020