Tạo điều kiện để hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách (NBTV - 06/02/2020)