Tạo “cần câu” cho người hoàn lương (BTV - 28.5.2024)