Tăng gấp đôi hạn mức và thời hạn cho vay đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo (PTQ - 05/03/19)