Tăng cường nguồn vốn tín dụng chính sách với người có công (NBTV - 21/7/19)