Sức sống mới từ Nghị quyết số 58 của HĐND tỉnh Hà Giang (HGTV - 15.1.2024)