Sức lan tỏa từ tín dụng chính sách ở Nghệ An (NTV - 12/8/19)