Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đưa Chỉ thị 40 đi vào cuộc sống (PTQ - 22/7/19)