Sơn Tây không có chuyện cấn trừ tiền hỗ trợ Covid - 19 (PTQ - 25/6/2020)