Sớm ban hành thông tư để vùng đồng bào dân tộc được hưởng chính sách tín dụng (VOV1 - 21.6.2022)