Sóc Trăng triển khai có hiệu quả vốn tín dụng chính sách từ Nghị định 28 (STV1 - 15.3.2023)