Sơ kết 5 năm Chỉ thị 40 về tín dụng chính sách xã hội (VTV1 - 19h - 15/7/2020)