Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển KT-XH (VTV1 - 8.11.2021)