Quảng Trị đưa Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ vào cuộc sống (QRTV - 8.5.2022)