Quá trình xóa đói giảm nghèo đi vào chiều sâu thực chất