Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40, nguồn vốn tín dụng chính sách tăng 1,6 lần