Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn tạo việc làm (VOV1 - 16.8.2022)