Phụ nữ Quảng Nam tự khởi nghiệp trên vùng đất nghèo từ vốn tín dụng chính sách (VOV1 - 2.3.2023)