Phòng giao dịch NHCSXH huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) chủ động hỗ trợ vốn vay kịp thời cho người dân (QBTV - 4.11.2021)