Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đất Đỏ giải ngân kịp thời nguồn vốn vay (BRT - 14.11.2021)