Phối hợp thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội (BGTV - 27.3.2023)