Phát triển nhiều mô hình chăn nuôi mới từ nguồn vốn chính sách (PTQ - 6.9.2023)