Phát huy vai trò nguồn vốn tín dụng chính sách trong xây dựng nông thôn mới (THGL - 17.9.2021)