Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác ủy thác tại huyện Nam Đàn (Nghệ An) (NTV - 6.9.2023)