Phát huy hiệu quả vốn vay tín dụng (KRT - 13/7/2019